บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้มอบสติกเกอร์สำหรับคัดกรองโควิดสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ณ.ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา เนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธามาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก 
ทางมูลนิธิฯจึงยังต้องมีการตรวจคัดกรองโควิด ซึ่ง บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จึงได้ให้การสนับสนุนสติกเกอร์สำหับคัดกรองโควิด